BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Vào lúc 8h, ngày 25/4/2024, tại Hội trường Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai đã được tổ chức theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua toàn bộ văn kiện với số phiếu biểu quyết thống nhất cao 100% đồng ý.

Đính kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024